Over de M.R.

Wat is de MR?

De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en teamleden die de ouders en het schoolteam vertegenwoordigen. De medezeggenschapsraad heeft het recht de directie en het schoolbestuur te adviseren over plannen die met het onderwijs te maken hebben. Wanneer de directie veranderingen voorbereidt in de opzet van het onderwijs moet zij eerst de medezeggenschapsraad horen. De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De medezeggenschapsraad wordt eens per twee jaar gekozen uit de ouders en het team.

Wat doet de MR?

In de medezeggenschapsraad kunnen ouders en personeelsleden meedenken, meepraten en meebeslissen over de gang van zaken op school. Bijvoorbeeld als het gaat om huiswerkbeleid, de ouderbijdrage, veiligheid of schooltijden en over andere onderwerpen die te maken hebben met het beleid van de school zoals het schoolplan, het formatiebeleid en de financiën. Daarmee leveren zij een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. 

Rechten van de MR

De MR heeft informatierecht en initiatiefrecht en op sommige onderwerpen advies- en/of instemmingsrecht.

  • Instemmingsrecht: dat betekent dat de MR gevraagd wordt of ze het eens zijn met bepaalde onderwerpen, zoals het schoolplan.

  • Adviesrecht: de MR kan advies uitbrengen over bijvoorbeeld de vakantieregeling.

  • Initiatiefrecht: de MR kan zelf met voorstellen komen.

  • Informatierecht: de directeur van de school bespreekt, minimaal twee keer per jaar, met de MR de dagelijkse zaken op school.

Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. Al deze rechten samen betekenen niet alleen dat de MR door de directie van de school gevraagd wordt te reageren op allerlei voorstellen, maar ook dat de MR zelf onderwerpen kan aandragen om te bespreken met de schoolleiding. Dus als u een onderwerp heeft dat u graag besproken wil hebben, kunt u dat aandragen bij de ouders die zitting hebben in de M.R. 

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen, stuur ons dan even een e-mail : MR56@blijberg.nl of spreek één van de MR-leden aan. Ook als u een onderwerp op de agenda zou willen zetten, kunt u één van de MR-leden aanspreken.

Vergaderingen

De M.R. komt iedere maand bij elkaar. Notulen van deze vergaderingen zijn te vinden onder Downloads > notulen M.R.